Ochrana osobných údajov

 

Získavanie osobných údajov spoločnosťou Gastro club, s. r. o.,
so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 725 175  (ďalej len Gastro club, s. r. o.)
 
Udelenie súhlasu nižšie uvedenej dotknutej osoby v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“ v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas s ich spracúvaním spoločnosťou Gastro club, s. r. o.. 
Gastro club, s. r. o. bude spracúvať osobné údaje vložené do elektronického formulára, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo a e-mailová adresa, po dobu neurčitú (ďalej aj iba ako „Doba“), počítaných od okamihu udelenia súhlasu s ich spracovaním za účelom: 
 
vykonávanie marketingových prieskumov trhu, ponuky produktov a služieb spoločnosti formou poštového a /alebo e-mailového a/alebo telefonického a/alebo SMS kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou. 
 
Ak dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov počas Doby alebo kedykoľvek po ukončení účelu spracovania, bude s Vašimi údajmi naložené v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
Zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, tiež  u d e ľ u j e t e Gastro club, s. r. o. svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Gastro club, s. r. o. počas celej Doby platnosti súhlasu na účely:
zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. 
 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu Gastro club, s. r. o. alebo emailom na catering@moods.sk . Po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše  údaje bezodkladne zlikvidované. 
 
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých údajov ste povinný Gastro club, s. r. o. informovať o ich zmene poštou na adresu Gastro club, s. r. o., prípadne emailom na catering@moods.sk . Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje budú poskytované tretím stranám, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Gastro club, s. r. o., 
 
Beriete na vedomie, že osobné údaje budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu a marketingových aktivít. 
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Gastro club, s. r. o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej spracúvaných osobných údajov.