Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Získavanie osobných údajov spoločnosťou Gastro club, s. r. o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 725 175, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58069/B(ďalej len Gastro club).

 

Udelenie súhlasu nižšie uvedenej dotknutej osoby v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako len „GDPR“)

 

 

Zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“ v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR udeľujem súhlas s ich spracúvaním spoločnosťou Gastro club.

 

Gastro club bude spracúvať osobné údaje vložené do elektronického formulára, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo a e-mailová adresa, po dobu určitú: 15 rokov (ďalej aj iba ako „Doba“), počítaných od okamihu udelenia súhlasu s ich spracovaním za účelom:

 

-          vykonávanie marketingových prieskumov trhu;

-          ponuky produktov a služieb spoločnosti formou poštového a /alebo e-mailového a/alebo telefonického a/alebo SMS kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

 

 

Som si vedomý toho, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Súhlasím s tým, že údaje poskytnuté prostredníctvom tejto stránky budú spracúvané na účely marketingovej komunikácie. Gastro club berie zodpovednosť za spracúvané informácie vážne.

Zaškrtnutím poľa „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a GDPR, u d e ľ u j e t e Gastro club svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Gastro club počas celej Doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých údajov ste povinný Gastro club informovať o ich zmene poštou na adresu Gastro club. Beriete na vedomie, že osobné údaje budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu a marketingových aktivít, za účelom spracovania účtovníctva, právneho servisu a k zabezpečeniu kuriérskej služby potrebnej na vybavenie objednávky.