Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Získavanie osobných údajov spoločnosťou KKM Service s.r.o., IČO: 50 533 428, IČ DPH: SK2120419675, so sídlom Záhumenná 321/18, 851 10 Bratislava, zapísaná do obchodného registra  OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116526/B,

(ďalej len KKM Service s.r.o.).

 

Udelenie súhlasu nižšie uvedenej dotknutej osoby v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako len „GDPR“)

 

 

Zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“ v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR udeľujem súhlas s ich spracúvaním spoločnosťou Gastro club.

 

KKM Service s.r.o. bude spracúvať osobné údaje vložené do elektronického formulára, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo a e-mailová adresa, po dobu určitú: 15 rokov (ďalej aj iba ako „Doba“), počítaných od okamihu udelenia súhlasu s ich spracovaním za účelom:

 

-          vykonávanie marketingových prieskumov trhu;

-          ponuky produktov a služieb spoločnosti formou poštového a /alebo e-mailového a/alebo telefonického a/alebo SMS kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

 

 

Som si vedomý toho, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Súhlasím s tým, že údaje poskytnuté prostredníctvom tejto stránky budú spracúvané na účely marketingovej komunikácie. Gastro club berie zodpovednosť za spracúvané informácie vážne.

Zaškrtnutím poľa „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a GDPR, u d e ľ u j e t e KKM Service s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti KKM Service s.r.o. počas celej Doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých údajov ste povinný KKM Service s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu KKM Service s.r.o.. Beriete na vedomie, že osobné údaje budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu a marketingových aktivít, za účelom spracovania účtovníctva, právneho servisu a k zabezpečeniu kuriérskej služby potrebnej na vybavenie objednávky.