Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom e – shopu umiestneného pod doménou http://moods.sk je:

KKM Service s.r.o.

IČO: 50 533 428

IČ DPH: SK2120419675

so sídlom Záhumenná 321/18, 851 10 Bratislava,
zapísaná do obchodného registra  OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116526/B,

(ďalej len ako „Predávajúci“ alebo „KKM Service s.r.o.“)

Kontaktné údaje Predávajúceho:

 

Adresa elektronickej pošty Predávajúceho:  catering@moods.sk

Telefónne číslo call centra Predávajúceho: 0908 822 905

 

I.         Úvodné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KKM Service s.r.o. ako Predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade s týmto VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e–shope Predávajúceho. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodaní, či uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru sa v závislosti od ich obsahu riadia primerane ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tieto VOP upravujú aj predzmluvné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli e-shopu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

 

Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prezentovaného v e–shope a uzavretá postupom podľa týchto VOP.

 

Ustanovenia zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento Kupujúci nie je nositeľom práv spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov, zodpovednosť za vady tovaru a právne vzťahy z toho vyplývajúce sa riadia v tomto prípade ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

II. Užívateľský účet

1.  Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.


2.  Kupujúci berie na vedomie, že prístup na stránky e–shopua k svojmu užívateľskému účtu nemusí byť nepretržitý, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu či plánované zmeny systému e-shopu. Predávajúci si pre prípad porušenia Zmluvy alebo týchto VOP zo strany Kupujúceho vyhradzuje právo Kupujúcemu prístup k jeho užívateľskému účtu dočasne odoprieť alebo ho úplne zrušiť.

3.  Ak Kupujúci uzatvára zmluvy po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho prostredníctvom, je mu umožnené sa zúčastniť vernostného programu a dosiahnuť tak zľavy a iné výhody. V súlade s podmienkami Vernostného programu dostáva registrovaný zákazník za každý nákup v e-shope cashback, ktorý môže v budúcnosti použiť ako platidlo za nákup tovaru od Predávajúceho. Podmienky vernostného programu sú uvedené v článku IV. Vernostný program a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť.

4.  Zmluvu možno uzavrieť aj mimo prostredia Užívateľského účtu, teda bez nutnosti sa registrovať na stránkach e-shopu, a to v prípade, že hodnota objednávky nepresiahne hodnotu 30€.


III. Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru

1.    Predaj a kúpa tovaru prostredníctvom tohto e–shopu sa realizuje na základe vystavenej a odoslanej  objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť riadne akceptovaná Predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak kúpna zmluva nevznikne. V prípade, že je objednávka akceptovaná Predávajúcim postupom podľa týchto VOP, Predávajúci dodá tovar  v súlade s dodacími podmienkami. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na e–shope kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä, avšak nie výlučne podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

2.    Objednávku je možné okrem automatizovaného systému e–shop poslať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštou. V tom prípade musí objednávka obsahovať nasledovné údaje:

-       Meno, priezvisko;

-       Poštová a fakturačná adresa (ak sú rozdielne);

-       Telefónne číslo;

-       E – mailova adresa;

-       IČO, DIČ, IČ DPH (ak je kupujúci podnikateľ);

-       Názov a popis tovaru;

-       Množstvo;

-       Dátum vystavenia objednávky,

Objednávka kupujúceho musí byť riadne akceptovaná Predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak kúpna zmluva nevznikne.

 

3.                  Na stránkach e-shopu sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy. Tovar je doručovaný na časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré Kupujúci nájde na Moods v sekcii "rozvoz". Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Moods. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a i.) si hradí Kupujúci sám.

5. Objednávku Tovaru vytvorí Kupujúci po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho prostredníctvom alebo bez prihlasovania. Objednávku je možné uskutočniť kedykoľvek s tým, že čas dodávky je závislý od času objednávky. Pri potvrdení objednávky v pracovné dni do 16:00 hod. je možná jej realizácia najskôr na nasledujúci deň. V prípade potvrdenia objednávky v čase od 16:00 hod. do 24:00 hod. je možná jej realizácia najskôr o 2 dni. Objednávky vytvorené počas víkendových dní je možné dodať najskôr v utorok. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na ikonku nákupného košíka. Vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na tlačidlo "Vložiť do košíka". Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci vyplní požadované osobné údaje, zvolí si spôsob platby, spôsob balenia a dodania (náklady na jednotlivé položky sú uvedené v texte). Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednaj s povinnosťou platby". Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom akceptácie objednávky kupujúceho zo strany Predávajúceho. V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy (PDF), formulár Odstúpenia od zmluvy (PDF), prípadne link v e-maile na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maile sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich aj uložiť.

                          
6.    V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu Predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) ruší od začiatku.


7.    Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.

8.    Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú, či inú obdobnú platbu.

9.    Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:

a.    hotovostná platba pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo na prevádzke Predávajúceho,

b.    bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho využitím webpay (platba platobnou kartou),

c.    bezhotovostná platba v prevádzkach Predávajúceho prostredníctvom platobnej karty akceptovanej Predávajúcim,

d.    stravné lístky akceptované Predávajúcim (iba pri platbe na prevádzke)

 

10.    Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

11.    Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle elektronickou poštou, alebo v prípade platby v okamihu osobného odberu alebo pri platbe kuriérovi mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.

12.    Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru alebo vrátenia tovaru Kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru Kupujúcim uhradená vopred bezhotovostným prevodom. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.
                   
13.    Čas rozvozu uvedený v objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslovne označený Predávajúcim na základe dohody s Kupujúcim.

14.    Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere bytového domu, rodinného domu alebo na recepciu firmy. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu ku dverám jeho bytu, ak si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (choré dieťa, imobilnosť, ...) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany Predávajúceho.
 

15. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v e-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie ).

 

IV. Vernostný program

 

·                Každý produkt je ohodnotený počtom bodov, ktorý je uvedený pri produkte spolu s cenou

·                Zákazník môže použiť platbu bodmi pri akejkoľvek výške nazbieraných bodov

·                Bodový vernostný program nie je kombinovateľný s inými zľavami

 

V. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v Obchodných podmienkach a v právnych predpisoch. Prílohou Obchodným podmienok je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z nasledovného linku: http://catering.moods.sk/files/odstupenie_od_zmluvy.pdf . Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

 

Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

 

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci - spotrebiteľ informujte Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese Predávajúceho. Na tento účel môže kupujúci - spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na webom sídle /e - shope Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci  - spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho - spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim - spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu - spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu Predávajúceho, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Kupujúci  - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,  a to v danom prípade najmä pri predaji tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skáze.

 

VI. Záruka na tovar

 

a.  Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

b.  Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru, a to priamo u kuriéra, ale tiež telefonicky u predávajúceho. 

V prípade zistenia závady / poškodenia tovaru, ktoré bolo spôsobené pri dodaní, kuriérska spoločnosť ponúka možnosť prevzatia tovaru a následného odškodnenia vo výške 100% hodnoty poškodeného tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne tovar ponechať napriek poškodeniu, predávajúci odškodní kupujúceho po bezodkladnom doložení fotodokumentácie reklamovaného tovaru v hodnote maximálne do 50% sumy poškodeného tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní Kupujúci písomne na e-mail catering@moods.sks popisom dôvodu reklamácie.

c.  Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

d. Reklamácia dodania služby  - v prípade, že tovara bol doručený poškodený vinou kuriérskej služby, kupujúci je

d.  U potravinárskeho tovaru typu obložené a nátierkové chlebíčky, zákusky, koláče a všetky ďalšie objednávané produkty je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.

              VII. Informácie pre dotknutú osobu

podľa článku 13 GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je informovať vás jednoduchým emailom o novinkách týkajúcich sa Gastro club, s. r. o.. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky, materiály zdarma a praktické informácie.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.

1.      Prevádzkovateľ:

         KKM Service s.r.o., Záhumenná 321/18, 851 10 Bratislava, IČO: 50 533 428

2.      Zodpovedná osoba: Nie je

3.      Práva Dotknutej osoby (článok 12 a nasl. GDPR)

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:

1.                Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

2.                Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

3.                Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

4.                Právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože v niektorých prípadoch máme povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

5.                Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

6.                Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

7.                Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

8.                Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené: Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

9.                Za aký čas môžete očakávať odpoveď: Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10.            Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: V prípade podozrenia na neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Záhumenná 321/18, 851 10 Bratislava.

.

4.      Účel spracovania: IS Marketing, IS Zákazníci / e-shop

5.      Právny základ: Súhlas so spracovaním osobných údajov

6.      Príjemcovia: orgány štátnej moci a verejnej správy, exekútor, notár, advokát, banka, poisťovňa, účtovník, kuriérska služba

7.      Lehota: 15 rokov odo dňa uzavretia zmluvy

8.      Profilovanie: nie je

9.      Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je


           VIII. Záverečné ustanovenia

1.    Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.

2.    Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

3.    Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.

4.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

5.    K prejednávaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013), aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr).

 

Návrh môže spotrebiteľ podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti o nápravu, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR. Vzor návrhu na začatie konania je uvedený Prílohe 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie  podnetov sú v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov:

·         Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

·         Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ohľadom dodávok elektriny, plynu, tepla či vody),

·         Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ohľadom verejných služieb a poštových služieb),

·         súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

 

Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, horeuvedené subjekty oznámia e-shopu začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam v lehote minimálne 15 dní.

Návrh na začatie konania musí obsahovať:

-         meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,;

-         presné označenie predávajúceho;

-         úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;

-         označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha;

-         dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný;

-         vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e);

 

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné

 


6.    Ak vzťah súvisiaci s použitím www.moods.skalebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.    Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
                                           


V Bratislave dňa 30.11.2018